Algemene voorwaarden                                             De Picknickmand.nl

Algemeen

 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door De Picknickmand.nl zijn bevestigd.
 2. Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
 3. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
 4. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% BTW(eten) of 21% BTW (alcohol, accessoires), tenzij anders vermeld.

Betaling

 1. Betaling bij bestelling op de website van De Picknickmand.nl.
 2. Bij groepen, wordt vooraf een factuur gestuurd.
 3. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Annuleringen

 1. Bij annulering van de picknick binnen 36 uur voor bezorg- of afhaaldatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 2. Bij annulering van een picknick voor een groep binnen 48 uur voor bezorg- of afhaaldatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 3. Bij annulering van een picknick voor een groep binnen 24 uur voor bezorg- of afhaaldatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
 4. U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 3 dagen voor de levering wijzigen.

Schade

 1. Bij schade aan geleverd materiaal, gelieve dit direct bij levering te melden.
 2. Schade of breuk dat is toegebracht aan materialen in bruikleen, worden in rekening gebracht
 3. De Picknickmand.nl stelt zich niet aansprakelijk voor het niet juist bedienen of gebruik van materiaal.

Aansprakelijkheid

 1. Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de hygiënecode van de VWA Nederland en de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
 2. De Picknickmand.nl is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van De Picknickmand.nl.

Levering

 1. Wij bezorgen in de omgeving Hoenderloo , Apeldoorn, Ede , Otterlo, Harskamp, Loenen, Beekbergen, Kootwijk. Voor bezorging op de Veluwe komt er een meerprijs bij per km.

Allergieën

 1. Wij maken gebruik van, of er kunnen sporen aanwezig zijn van koemelk, noten, gluten, lactose, suikers.

Geschillen en toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal De Picknickmand.nl en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.

Hoenderloo, mei 2020